Условия за ползване от афилиейт партньори

Афилиейт програма

Афилиейт програмата позволява на нашите партньори да печелят комисиони, като препоръчват услугите на ICDSoft чрез банер или линк в техните сайтове, мейлинг листи, или други канали за комуникация. ICDSoft ще начислява комисиона на афилиейт партньорa, когато посетител на сайта на афилиейт партньора кликне върху съответния банер/линк, посети сайта на ICDSoft и закупи нов хостинг акаунт. Комисиони не се начисляват за следните услуги: домейн имена, SSL сертификати, допълнителни ресурси (собствен IP адрес, слотове за допълнителни паркирани домейни, бази данни, и т.н.).

Афилиейт партньорът може да създава промоционални кодове, които споделят отстъпката между афилиейт партньора и купувача.

ICDSoft ще преглежда всички заявки за афилиейт партньорство. Възможно е дадена заявка да бъде отхвърлена, ако ICDSoft прецени, че не е подходяща за нашата афилиейт програма.

Задължения на афилиейт партньора

Афилиейт партньорът се задължава да поддържа актуални своите данни за контакт. Това включва име, имейл адрес и телефон.

Афилиейт партньорът трябва да даде верни детайли за изплащане на комисиони и да се увери, че може да получава плащания от ICDSoft.

Афилиейт партньорът се съгласява да спазва всички закони свързани с ползването/изпращането на търговски съобщения. ICDSoft води изключително стриктна политика по отношение на непоисканите търговски съобщения (спам) и използването на спам като маркетингов инструмент не е позволено. Акаунтите на афилиейт партньори, които използват непоискани търговски съобщения, за да препоръчват услугите на ICDSoft, ще бъдат спирани незабавно, без право на изплащане на натрупаните комисиони.

Афилиейт партньорът трябва да разкрие партньорството си с ICDSoft на сайта, на който препоръчва услугите ни.

Афилиейт партньорът няма право да маскира афилиейт линковете към сайта на ICDSoft.

Афилиейт партньорът няма право да използва домейн пренасочване към афилиейт линка.

Афилиейт партньорът няма право да се възползва от техники, които добaвят проследяваща бисквитка, без потребителят да е отворил афилиейт линка, като например iframe с размер 1x1 пиксела.

Афилиейт партньорът трябва да се увери, че афилиейт линковете работят коректно винаги след направени промени. По преценка на ICDSoft е възможно да не бъдат изплатени комисиони при грешки, причинени от редактиране, маскиране, пренасочване, или подправяне на афилиейт линка.

Афилиейт партньорът не може да рекламира услуги, които не се предлагат от ICDSoft и не фигурират на сайта на ICDSoft.

Афилиейт партньорът се съгласява, че сайтът, който рекламира услугите на ICDSoft, няма да съдържа данни, материали или информация, които нарушават законите на Република България. Това включва, но не се изчерпва с: материали, които подбуждат към насилие или дискриминация; материали, защитени от закона за авторското право; материали, които са заплашителни или нецензурни; материали, които са предназначени само за лица над 18 години; материали, защитени като фирмена тайна или с друг статут ограничаващ тяхното публично разпространение.

Афилиейт партньорът е съгласен, че "ICDSoft" е запазена марка, и като такава, не може да бъде използвана директно в рекламна кампания в PPC (pay-per-click) мрежи и търсачки. Следните ключови фрази не може да бъдат използвани: "icdsoft", "icd soft", "icdsoft.com", "www.icdsoft.com".

Проследяване на посетители

ICDSoft може да използва различни методи за проследяване на посетители, които са потенциални клиенти. Цел на това проследяване е потвърждаването, че даден посетител идва от конкретен линк на афилиейт партньора. Това проследяване включва изпращане на информация (бисквитки) към браузъра на посетителя.

Продажбите през афилиейт линкове се проследяват чрез фиксирани бисквитки. Бисквитките са валидни 30 дни. За да бъде отразена продажбата при афилиейт партньора, клиентът трябва да завърши процеса на поръчване в този период.

Продажбите чрез промо кодове се проследяват чрез сесийни бисквитки.

Промо кодовете имат приоритет пред афилиейт линковете.

Ако няколко афилиейт партньора насочат посетителя към сайта на ICDSoft, само последният афилиейт партньор ще получи комисиона.

Афилиейт партньорът трябва да уведоми ICDSoft за продажбите, които не са проследени автоматично, в 30 дневен срок. ICDSoft ще прецени дали ще изплати комисиона за тези продажби в случай, че продажбите отговарят на останалите изредени тук условия, клиентът не възрази и ICDSoft няма допълнителна информация, че искането е неоснователно.

Комисиони

Афилиейт партньорът получава комисиона във вид на процент от стойността на покупката на клиента.

За хостинг акаунти, които се таксуват на годишна база, комисионата е 75% за първия период и 10% за всяко подновяване до третия период на таксуване за акаунта.

За хостинг акаунти, които се таксуват на месечна база, комисионата е 75% за първия период и 10% за всяко подновяване до дванадесетия период на таксуване за акаунта.

Комисионите се добавят към баланса на афилиейт партньора в деня на продажбата за първия период и един ден след началото на всеки следващ период на таксуване.

Комисиони се начисляват само за покупки от нови клиенти на ICDSoft, извършени на сайта на ICDSoft.

Комисиони не се начисляват за покупки, извършени от текущи клиенти на ICDSoft, които са влезли в своя ICDSoft акаунт.

При подозрение за измама при плащането, или при чести отказвания от услуги, ICDSoft запазва правото си да забавя изплащането на комисиони до 100 дни.

ICDSoft запазва правото си да удържи от текущия или бъдещия баланс на афилиейт партньора сумите за комисиони, изплатени за измамни/фалшиви или отменени поръчки.

Комисионите се изплащат ежеседмично чрез PayPal или като сума в "Паричен баланс" в партньорския акаунт с ICDSoft.

Процентът на комисионите, предлагани от ICDSoft, може да се промени по всяко време без предварително предупреждение.

Злоупотреби

Следните действия са основание за незабавно затваряне на афилиейт акаунт, без право на изплащане на натрупания баланс. В допълнение, всякакви подобни действия ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона.

Всеки опит да се накърни репутацията, да се клевети, заплашва или нанася вреда на клиент, служител или собственост на ICDSoft, или директно на ICDSoft.

Всеки опит да се измами системата за проследяване на ICDSoft или целенасоченото генериране на посещения водещи до поръчки с неправомерно придобити платежни средства.

Всеки опит да се злоупотребява с интелектуалната собственост на ICDSoft или неправомерно представяне за служител на ICDSoft.

Освобождаване от наказателна отговорност

Афилиейт партньорът се задължава да защитава и предпазва ICDSoft, нейните представители, клиенти, членове на ръководния персонал или служители от каквито и да е искове, задължения и съдебни разноски, които биха могли да възникнат при нарушаване на тези Условия.

Поверителност

Доставчикът уважава правото на поверителност на информацията за афилиейт партньора и на посетителите на сайта и поема задължението да пази личните данни в съответствие с Условията за поверителност. Доставчикът ще изиска лична информация за афилиейт партньора при неговата регистрация посредством онлайн формуляри и ще я съхранява. Тази информация включва, но не се ограничава до: пълно име на афилиейт партньора, пощенски адрес, телефон/факс и имейл адрес/и. Тази информация ще позволи на ICDSoft да се свързва с афилиейт партньора по всякакви въпроси, включително и при изплащане на комисиони, за уведомяването на афилиейт партньора за планирани профилактики и прекъсвания. Тази информация няма да бъде предоставяна по никакъв начин на трети лица, освен при изискване от компетентен държавен орган и законови основания за това.

Допълнителни

ICDSoft може да промени настоящите Условия за ползване на aфилиейт програмата по собствено усмотрение. Всяка промяна ще се счита за активна и действаща при подмяната на текста на сайта на ICDSoft, или при изпращането на уведомително съобщение на афилиейт партньора. Афилиейт партньорът се съгласява да преглежда регулярно текста на тези Условия на сайта на ICDSoft, за да се осведомява за промените. Ако афилиейт партньорът не е съгласен с някоя от промените, той/тя може да затвори афилиейт акаунта си като уведоми ICDSoft по имейл на адрес support@icdsoft.com. Затварянето на акаунта ще се счита за прието след обработването на съобщението от страна на ICDSoft.

Съдържанието на този сайт и на елементите от Афилиейт програмата са собственост на ICDSoft и са защитени от закона за авторското право и интелектуална собственост. Всяко използване на това съдържание извън условията на Афилиейт програмата е забранено, освен ако няма изрично съгласие от страна на ICDSoft. Афилиейт партньорът се съгласява да не копира, преправя, разпространява, продава и/или публикува съдържание от сайта на ICDSoft без нашето изрично съгласие.

Доставчикът си запазва правото да прекрати или откаже услуги по негово собствено усмотрение. Нарушаването на настоящите Условия за ползване на Афилиейт програмата или на Общите условия за ползване на ICDSoft може да доведе до предупреждение, временно или окончателно затваряне на акаунт. Използването на невярна/некоректна лична информация също може да бъде причина за затваряне на афилиейт акаунт.

Приложимо право

За всички неуредени от настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, са подсъдни на компетентните съдилища в Република България.

Ограничена отговорност

Афилиейт партньорът е съгласен, че Доставчикът не е отговорен за: (1) временно прекъсване на предлаганите от Доставчика услуги; (2) вреди от използването на предлаганите от Доставчика услуги; (3) спиране работата на афилиейт партньора; (4) прекъсването или забавянето на достъпа до уеб страниците и/или услугите на ICDSoft; (5) загуби или пречки, причинени от действия или случаи извън контрола на Доставчика; (6) липсващи и неполучени данни, увреждане, унищожение или други модификации; (7) загуби или пречки, причинени от неоторизирана употреба или злоупотреба на афилиейт акаунта; (8) вреди от прилагането на Условията за ползване/политиката на ICDSoft. Доставчикът също така няма да бъде отговорен за всякакви директни и индиректни вреди от всякакъв род (включително пропуснати ползи), независимо от тяхната форма. Това важи и когато доставчикът е бил предупреден за вероятността от такива повреди. Максималната обща отговорност на ICDSoft няма да превиши общата сума, платена за услугата, като не може да бъде повече от 200 лв.

Последно обновяване: 30 януари 2019 г.