Тази функционалност Ви позволява да подготвите Bash скрипт, който ще се изпълнява на всички Ваши нови хостинг акаунти автоматично. Можете да подготвите и добавите Вашия Bash скрипт в секцията "Продуктивност" > "PostCreate скрипт" на Административния панел. За да създадете такъв скрипт, трябва да имате основни познания по Bash.

За да се изпълнява скриптът автоматично на новосъздадени акаунти, трябва да отбележите опцията "Включи автоматичното изпълнение за новосъздадени акаунти" и да запазите промените. За да изпълните скрипта на някой от Вашите вече съществуващи акаунти, трябва да изберете съответния хостинг акаунт под "Ръчно изпълнение на скрипта" и да използвате бутона "Изпълни".

Това е пример на Bash скрипт, който можете да използвате за инсталирането на Composer на Ваши хостинг акаунти:

#!/bin/sh
cd ~/.composer
EXPECTED_CHECKSUM="$(GET https://composer.github.io/installer.sig)"
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
ACTUAL_CHECKSUM="$(php -r "echo hash_file('sha384', 'composer-setup.php');")"

if [ "$EXPECTED_CHECKSUM" != "$ACTUAL_CHECKSUM" ]
then
>&2 echo 'ERROR: Invalid installer checksum'
rm composer-setup.php
exit 1
fi

php composer-setup.php --quiet
RESULT=$?
rm composer-setup.php

echo "alias composer='php ~/.composer/composer.phar'" >> ~/.bashrc

exit $RESULT

Този скрипт ще инсталира Composer в директория ~/.composer и ще добави псевдоним за командата "composer" в ~/.bashrc.