Разделът "Файлове" на Контролния панел Ви позволява да преглеждате файловете във Вашия хостинг акаунт и да извършвате различни действия с тях. Той поддържа почти всички функции, които може да са Ви необходими от една FTP програма. Ето някои от действията, които можете да извършите там:

За да отворите директория в раздел "Файлове", щракнете върху името или иконката папка до директорията. Чрез бутона "Отиване в горна директория.." можете да отидете едно ниво нагоре.

Създаване на нови файлове/директории

Можете да създавате нови файлове, използвайки раздел "Файлове" чрез тези стъпки:

 1. Отидете в директорията, в която желаете да създадете нов файл.

 2. Въведете име за новия файл в полето "Име на файл" от подраздел "Инструменти".

 3. Натиснете бутона "Създай файл".

Ако създадете файл с разширение, който съдържа текст/код по подразбиране (напр. .html, .pl, .php, .txt, .htaccess и .htpasswd), ще можете да го редактирате.

Директориите служат за организиране на структурата на Вашия сайт и файлове. Те правят поддръжката на Вашия сайт по-лесна. Например, можете да използвате директория наречена "images", където да слагате всички изображения, за да са на отделно място от Вашите HTML файлове в главната директория на сайта Ви.

За да създадете директория:

 1. Отидете в директорията, в която желаете да създадете нова директория.

 2. Въведете името на новата директория в полето "Име на директория"" от подраздел "Инструменти".

 3. Натиснете бутона "Създай директория".

Качване на файлове/директории

Можете да използвате раздел раздел "Файлове" за качване на файлове и директории на Вашия сайт и акаунт. Няма ограничение в броя и размера на файлове и директории, които можете да качвате, стига да има достатъчно място на Вашия акаунт.

Качете файлове/директории на Вашия акаунт, следвайки тези стъпки:

 1. Отидете в директорията, където желаете да качвате файлове.

 2. Завлачете файловете/директориите, които желаете да качите от Вашето устройство, и ги поствете върху прозореца на браузъра Ви, където е отворен раздел "Файлове" на Контролния панел. Също така можете да използвате полето "Качи файлове/директории" или бутона Select folder до него от подраздел "Инструменти", да изберете файловете за качване и да натиснете бутона "Качи", когато сте готови с избора.

След като започне процеса по качване, ще се зареди страница, показваща всички файлове в опашката за качване и прогрес на качването. Там можете да прекъснете целия процес или да предотвратите или прекъснете качването на индивидуални файлове от опашката, използвайки бутона "X" до тях. Ако качването на файл е неуспешно, ще се покаже известие за това с допълнителна информация, ако такава е налична. В случай на прекъсване на вече започнато качване на файл по някаква причина, частично каченият (непълен) файл ще остане в акаунта.

Редактиране на файл

Раздел "Файлове" Ви позвола да извършвате промени по съдържанието на Вашите файлове по всяко време без да е необходимо да използвате специализиран текстов редактор на Вашето локално устройтво и след това да качвате обновената му версия на сървъра. Възможно е редактирането само на файлове, които съдържат текст/код и са с размер под 1 MB.

За да редактирате файл чрез раздел "Файлове":

 1. Отворете директорията, в която се намира файлът за редакция.

 2. Кликнете върху името на файла или върху бутона "Редактирай" (Редактирай) до него. Ще бъдете пренасочени към страница за редакция, където можете да промените съдържанието на файла. Файловете се зареждат с кодиране UTF-8 по подразбиране, но имате възможност да изберете друга опция за кодиране.

 3. Променете съдържанието на файла, както е необходимо. Можете да включите оцветяване на синтаксиса за най-популярните езици за програмиране чрез падащото меню "Оцветяване на синтаксиса".

 4. Когато сте готови с промяната, натиснете бутона "Запази", за да запазите Вашите промени и да останете на същата страница. Ако сте доволни от промените и желаете да ги запазите и излезете от страницата за редактиране, използвайте бутона "Запази и излез". За да излезете от редактора без да запазите Вашите промени, използвайте бутона "Изход".

Преглед на файл

Използвайте бутона "Виж" (Преглед) до даден файл от публично достъпна директория (напр. ~/www/www/stranica.html), за да отворите URL адреса на респективната страница от Вашия сайт в браузъра Ви (напр. http://your_domain.com/stranica.html).

Преименуване на файл/директория

Раздел "Файлове" Ви позволява да променяте името на файл или директория в няколко лесни стъпки:

 1. Отворете директорията, в която се намира файлът/директорията за преименуване.

 2. Натиснете бутона "Преименувай" (Преименувай) до файла/директорията.

 3. Въведете желаното име за файла/директорията.

 4. За да запазите новото име за файла/директорията, натиснете бутона "Запази" (Запази).

Промяна на права на файл/директория

Всички файлове в UNIX системи (Linux и други UNIX вариации) използват права за достъп на файловата система. Тези права оказват на операционната система как да се обработват заявките за достъп до всеки файл. За да придобиете по-добра представа за правата на файлове и директории, разгледайте статията Права на файлове и директории (CHMOD) от нашата онлайн документация.

За да промените правата на файл или директория чрез раздел "Файлове":

 1. Отворете директорията, съдържаща файла или директорията, чиито права желаете да промените.

 2. Кликнете върху цифровата стойност на правата от колоната "Права".

 3. Изберете нова цифрова стойност от падащото меню и тя ще бъде приложена веднага. Ако променяте правата на директория, те ще бъдат приложени рекурсивно за всички файлове и поддиректории в нея.

Ако искате да промените правата на няколко файла или директории:

 1. Отворете директорията, съдържаща файла или директорията, чиито права желаете да промените.

 2. Изберете елементите, чиито права желаете да промените, чрез отметката пред всеки елемент. Можете да използвате най-горната отметка, за да изберете всички елементи от директорията или да изчистите избора си.

 3. Натиснете бутона "Приложи".

 4. Ще се покаже нов прозорец, позволявайки Ви да изберете новите права на избраните файлове/директории, както и допълнителни опции (напр. рекурсивно добавяне на правата).

Местене/копиране на файлове/директории

За да преместите или копирате файлове и/или директории:

 1. Отидете в директорията, която съдържа файловете/директориите за преместване/копиране.

 2. Изберете елементите за преместване или копиране чрез отметката пред тяхното име. Ако желаете да маркирате всички елементи или да изчистите избора си, използвайте най-горната отметка.

 3. Натиснете бутона "Премести избраните" или "Копирай избраните" в зависимост от действието, което желаете да приложите за избраните елементи.

 4. Ще се отвори нов прозорец, където можете да достигнете до директорията, в която желаете всички избрани елементи да бъдат преместени или копирани. Можете и директно да въведете пъря до директорията в полето "Целева директория".

 5. Натиснете бутона "Избери", за да започнете процеса по преместване или копиране. При приключване на процеса ше се покаже съобщение с информация за резултата.

Добавяне на файлове в архив

Можете да обединявате файлове в архив чрез раздел "Файлове" в няколко лесни стъпки:

 1. Отворете директория, където се намират файловете/директориите, които желаете да добавите в архив.

 2. Изберете файловете и директориите за добавяне в архив, използвайки отметките пред техните имена. Можете да изберете всички елементи в текущата директория чрез най-горната отметка.

 3. Натиснете бутона "Добави в архив".

 4. Изберете директорията, в която да се съхрани архива. Възможните опции са текущата директория и директорията Private на акаунта.

 5. Изберете името и вида на архива (.tar.gz или .zip), както и дали при наличието на архив със същото име той да бъде подменен с новосъздадения.

 6. Натиснете бутона "Добави в архив". След успешното създаване на архива ще се покаже съобщение и архивът ще бъде наличен в избраната директория.

Разархивиране на архив

Раздел "Файлове" позволява бързо и лесно разархивиране на архиви. Всичко, което трябва да направите, е да:

 1. Кликнете върху името на архива или да натиснете бутона "Разархивирай" (Разархивирай) до него.

 2. Ще се зареди нова страница, където можете да изберете файловете за разархивиране, дали да се създаде нова поддиректория с името на архива, където да се добавят разархивираните файлове и директории, както и дали разархивираните файлове и директории трябва да презапишат вече същестуващи такива.

 3. Натиснете бутона "Напред" и ще Ви се покаже страница с резултата от процеса при неговото приключване.

Изтегляне на файлове/директории

Можете да изтеглите единичен файл чрез бутона "Изтегли" (Изтегли) до него. При неговото натискане ще се отвори нов прозорец, където можете да изберете мястото и името за съхранение на файла на Вашето устройство. Ако файл не може да бъде редактиран чрез раздел "Файлове", при кликване върху неговото име ще се покаже прозорец за изтеглянето му на Вашето устройство.

За да изтеглите няколко файла и/или директории, можете да ги добавите в архив, да изтеглите архива и да го разархивирате на Вашето устройство.

Изтриване на файлове/директории

Можете да изтриете файл или директория чрез бутона Изтрий до тяхното име.

Ако желаете да изтриете няколко файла и/или директории наведнъж:

 1. Отидете в директорията, в която се намират файловете или директориите за изтриване.

 2. Отбележете елементите, които желаете да изтриете, чрез отметките пред техните имена. Можете да използвате най-горната отметка, за да изберете всички елементи в текущата директория.

 3. Натиснете бутона "Изтрий избраните".

Търсене на файлове/директории

За да намерите определен файл или директория, трябва да въведете цялото или част от тяхното името в полето за търсене над списъка с файлове и директории. Натиснете бутона за търсене (Търси) и ще се покаже списък с всички файлове и директории, чиито имена съответстват на въведените думи за търсене. Търсенето не отчита разлика между големи и малки букви.